CreditsMono: Producer
World's End Girlfriend: Producer, Mixing
John Golden: Mastering
Tetsuya Yamamoto: Recording
Yuuki Mizutani: Recording
Kaoru Hagiwara: Viola
Jeremy DeVine: Design
Seiji Ueki: Recording
Mio Okamura: Violin
Mikiko Ise: Violin
Kazumasa Hashimoto: Piano
Mujika Easel: Chorus
Takafumi Ishikawa: Saxophone
Gondo Tomohiko: Recording
Chie Tatsumi: Photography
Chicko Akasaka: Design
Seigen Tokuzawa: Cello
Close