CreditsHiroyoshi Majima: Guitar, Vocals
Shiro Sugano: Electric Drums
Kaoru Kawasaki: Synthesizers
Toru Yata: Keyboards
Hiroshi Tokutake: Bass
Close